regulamin konkursu FB

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem konkursu jest (dalej: „Konkurs”) Leshol-Motors Leszek Hołub właściciel marki Pomponove (dalej: „Organizator”) z siedzibą we Wrocławiu NIP 894 267 29 10

2.  Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

3.  Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4.  Konkurs jest prowadzony na fanpage FACEBOOKa strony www.pomponove.pl (dalej: „Strona konkursowa”).

5.  Konkurs trwa od 22.01.- 30.01.2016  (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§ 2 Warunki wzięcia w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 13 rok życia, przy czym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych, dalej zwane „Uczestnik”.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się do Konkursu za pomocą danych z profilu na Facebooku i zezwoleniu na standardowy dostęp do danych Użytkownika (opcja Facebook Login). Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna.

5. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska (wpisanych w formularzu konkursowym) na liście zwycięzców umieszczonej na Stronie konkursowej.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem Strony konkursowej.

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien: napisać w poście konkursowym zgłoszenie z informacją, który zestaw wybiera i udostępnić na swoim profilu na Facebook’u post z informacją oraz grafiką konkursową.

3. Każdy Uczestnik może polubić fanpage Pomponove i zaprosić znajomych do zabawy na profilu Pomponove.

4. Konkurs trwa od 22.01. – 30.01 2016 roku w trybie codziennym.

5. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Komisję Konkursową, która dokona swobodnej oceny nadesłanych zgłoszeń.

6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na Stronie konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia danego dnia Konkursu.

7. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są wysłać swoje dane w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu na adres e-mail: agnieszka@pomponove.pl lub w wiadomości na fanpage Pomponove.

8. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w ust. 10 w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

9. Nagrody do Zwycięzców zostaną wysłane w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Organizatora pełnych danych Zwycięzcy umożliwiających realizację wysyłki nagrody. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski, kurierem dpd

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.

11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

12. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem Strony konkursowej, w szczególności Uczestników, którzy:

· a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

· b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Facebook;

· c. tworzą fikcyjne profile w serwisie Facebook

· d. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

· e. którzy nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

· f. co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;

· g. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod Strony konkursowej, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp.

1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

2. Każdy wykryty przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

Dwa zestawy pomponów. Każdy z zestawów zawiera trzy pompony: 1 szt. pompon 15 cm , 1 szt. pompon 10cm, 1 szt. pompon 6 cm

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Leshol-Motors Leszek Hołub Wrocław, ul. Drzewieckiego 62/11. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

3. Za odrębną zgodą Uczestnika, dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych, w celu przeprowadzania badań/ankiety oraz w celu przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Udzielenie zgody nie jest wymagane dla udziału w Konkursie

4. Dane osobowe będą przetwarzane w dwóch zbiorach danych: „Konkursy i Akcje Promocyjne” (wszyscy uczestnicy Konkursu).

5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi odbiór nagrody.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników. O przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator powiadomi na Stronie konkursowej.

3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, z tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.

Copyright

Copyright © 2012

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie